Algemene voorwaarden Sense Advocaten

Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

Artikel 1: Besloten vennootschap

 1. Sense Advocaten bv is een besloten vennootschap die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daar aan stelt. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan Sense Advocaten bv verstrekken.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Sense Advocaten bv zal hierna worden aangeduid als “Sense Advocaten”.

Artikel 3: Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Sense Advocaten, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon of advocaat zal worden uitgevoerd.

 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 4: Uitvoering opdrachten

 1. De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

 2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Sense Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Sense Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 3. Sense Advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

 4. Sense Advocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal geldende regelgeving in acht worden genomen waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 5. Sense Advocaten zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat c.q. adviseur mag worden verwacht.

Artikel 5: Honorarium en kosten

 1. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden komt Sense Advocaten een honorarium en verschotten toe, te vermeerderen met B.T.W.

 2. Verschotten zijn de te specificeren uitgaven die Sense Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever heeft gedaan, zoals: griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en dergelijke.

 3. Tenzij anders overeengekomen wordt het aan Sense Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de door Sense Advocaten vastgestelde uurtarieven.

 4. Sense Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

 5. De verschuldigde verschotten zullen periodiek en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 6. Ten aanzien van het honorarium is Sense Advocaten gerechtigd een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel de einddeclaratie worden verrekend.

 7. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd

Artikel 6: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen en declaraties van Sense Advocaten zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Voor consumenten geldt echter dat zij de wettelijke rente verschuldigd zijn.

 3. Indien de opdrachtgever de facturen en declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de omzetbelasting, doch tenminste € 120,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

 4. Voor de betaling van alle facturen en declaraties zijn alle bestuurders van een rechtspersoon-opdrachtgever hoofdelijk verbonden en aansprakelijk.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Sense Advocaten en haar vennoten, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Sense Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Sense Advocaten onder die verzekering draagt. De inhoud en omvang van deze verzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.

 2. Als om welke reden ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Sense Advocaten in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten.

 3. Niet alleen Sense Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief voornoemde aansprakelijkheidsbeperking, een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer bij Sense Advocaten werkzaam zijn, zulks met inbegrip van eventuele erfgenamen.

 4. Iedere vordering tot aansprakelijkheid van Sense Advocaten dient op straffe van verval binnen twaalf maanden na de klacht bij de daartoe bevoegde instantie te zijn ingediend.

Artikel 8: toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Klachten- en geschillenregeling

 1. Sense Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Door het aangaan van een overeenkomst met Sense Advocaten aanvaardt de opdrachtgever ook de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling.

 1. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dient de klacht in een interne klachtprocedure door Sense Advocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. Hiertoe is een kantoorklachtenreglement opgesteld dat voor de opdrachtgever ter inzage ligt.

 2. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Sense Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

 3. Sense Advocaten zal in principe een oplossing voor het gerezen probleem binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Mocht de klacht binnen vier weken niet en/of niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 4. De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Sense Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

 5. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

 6. Sense Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie  Advocatuur.

 7. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Het Reglement kan worden opgevraagd bij: http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2186/advocatuur ofwel via telefoonnummer 070-3105310.

 1. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter. Voor consumenten geldt echter dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand, nadat Sense Advocaten zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan Sense Advocaten kenbaar te maken dat zij beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

Wilhelminaplein 25, 5611 HG Eindhoven   Tel. 040-2436492   info@senseadvocaten.nl